Przetarg

Dostawa oleju opałowego lekkiego ekoterm plus do DPS Rokocin ul. Parkowa 4 , 83-200 Starogard Gd.

Zamawiający:
Dom Pomocy Społecznej w Rokocinie
Tryb przetargu:
nieograniczony
Data publikacji:
11 marca 2013
CPV:
09135100-5: Olej opałowy
Rodzaj:
dostawy
Termin i miejsce składania ofert:
19 marca 2013, godz. 10:00
Dom Pomocy Społecznej w Rokocinie ul. Parkowa 4, 83-200 Starogard Gd.
Wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
Numer ref.:
96556

Opis:

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest bieżąca dostawa oleju opałowego lekkiego dla Domu Pomocy Społecznej w Rokocinie w ilości około 40000 litrów. Olej ten winien odpowiadać wymogom parametrów urządzeń grzewczych posiadanych przez nasz Dom, tj. winien być to olej ekoterm plus o kaloryczności nie mniej niż 42,6MJ/kg i zawartość siarki max. do 0,2%(m/m).Przedmiot zamówienia realizowany będzie na podstawie złożonego telefonicznie lub faxem zamówienia na co najmniej dzień przed dostawą oleju do siedziby Zamawiającego w dni robocze w godzinach od 8,00 do 13,00. Wielkość jednorazowego zamówiania zależeć będzie od możliwości finansowych Zamawiającego i może wynosić od 1500l. do 8000l.
Wymaganym terminem realizacji zamówienia jest: 12 miesięcy od podpuisania umowy.

Uprawnienia

W prowadzonym postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:
- nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust 1 i 2 oraz spełniają warunki określone w art.22 ust 1 ustawy prawo zamówień publicznych,
- sa uprawnionymi do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymogami ustawowymi,
-zapewniają realizacje dostawy do siedziby Zamawiającego tj. Dom Pomocy Społecznej w Rokocinie ul. Parkowa 4, 83-200 Starogard Gd.
- ocena spełniania tych warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą ( spełnia- nie spełnia) w oparciu o dokumenty i oświadczenia wymienione w dziale III pkt 3 siwz.

Wiedza i doświadczenie

- podpisanie oświadczenie zał. Nr 3 do siwz

Potencjał techniczny

- podpisane oświadczenie zał. Nr 3 do siwz

Osoby zdolne

- podpisane oświadczenie zał. Nr 3 do siwz

Sytuacja ekonomiczna

- podpisane oświadczenie zal. nr 3 do siwz

Przetargi

termin składania ofert do:

Moim zdaniem

Strefa start-up