Przetarg

PRZETARG NIEOGRANICZONY Na dostawę odczynników do prowadzenia badań genetycznych na potrzeby Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Gdańsku

Zamawiający:
Komenda Wojewódzka Policji
Okopowa 15
80-819 Gdańsk
tel. 58 321-59-00
fax. 58 301-79-10
http://www.pomorska.policja.gov.pl
kwpgdansk@pomorska.policja.gov.pl
Tryb przetargu:
nieograniczony
Data publikacji:
16 lipca 2013
CPV:
33694000-1: Czynniki diagnostyczne
Rodzaj:
dostawy
Termin i miejsce składania ofert:
24 lipca 2013, godz. 11:50
Sekcja Zamówień Publicznych KWP w Gdańsku ul. Biskupia 23, 80-875 Gdańsk
Wadium:
nie dotyczy
Numer ref.:
277614

Opis:

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników do prowadzenia badań genetycznych na potrzeby Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Gdańsku zgodnie z zał. Nr 1 do SIWZ/op. 4/.

CPV - 33694000-1

- termin ważności min. 6 m-cy licząc od daty podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru ilościowo-jakościowego,
- odczynniki będące przedmiotem zamówienia muszą być dostarczone wraz załączonymi do protokołu odbioru jakościowo-ilościowego aktualnymi kartami charakterystyki sporządzonymi w języku polskim, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie karty charakterystyki (Dz. U z 2007 r. nr 215, poz. 1588) oraz etykietami opisowymi wykonanymi w języku polskim zgodnie z art. 25 Ustawy z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. nr 11, poz. 84) i Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych oraz niektórych preparatów chemicznych (Dz. U. nr 53, poz. 439),
- odbiór jakościowo-ilościowy polegał będzie na sprawdzeniu dostarczonego przedmiotu ze specyfikacją, ze szczególnym zwróceniem uwagi na termin ważności,
- protokół odbioru jakościowo-ilościowy zostanie sporządzony w 3 egzemplarzach
z czego jeden dla Wykonawcy, dwa dla Zamawiającego (zgodnie z załącznikiem do umowy),
- jeżeli w trakcie odbioru jakościowo-ilościowego, zostanie stwierdzone, że towar jest uszkodzony, niekompletny lub niezgodny z wymaganiami Zamawiającego, powinien zostać niezwłocznie wymieniony lub uzupełniony przez Wykonawcę.
- towar dostarczony w oryginalnych, fabrycznych opakowaniach producenta,

Przetargi

termin składania ofert do:

Moim zdaniem

Strefa start-up