Przetarg

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Miłoradzu oraz budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w części miejscowości Kończewice w gminie wiejskiej Miłoradz.

Zamawiający:
Gmina Miłoradz
Tryb przetargu:
nieograniczony
Data publikacji:
28 sierpnia 2013
CPV:
71520000-9: Usługi nadzoru budowlanego
Rodzaj:
usługi
Termin i miejsce składania ofert:
6 września 2013, godz. 10:00
Urząd Gminy w Miłoradzu
ul. Żuławska 9
82-213 Miłoradz
Wadium:
W niniejszym postępowaniu zamawiający nie żąda wniesienia wadium.
Numer ref.:
171833

Opis:

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na:
Pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.:
Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Miłoradzu oraz budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w części miejscowości Kończewice w gminie wiejskiej Miłoradz.
1.Do obowiązków Inspektora Nadzoru należy pełny zakres czynności określonych w ustawie z dnia 07.07.1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.).
2.Szczegółowy zakres obowiązków Inspektora Nadzoru przedstawia załącznik nr 2 do wzoru umowy.
3.Zakres robót budowlanych, nad którymi pełniony będzie nadzór inwestorski obejmuje:
a)Wykonanie reaktora biologicznego
b)Wykonanie budynku technicznego
c)Wykonanie zbiornika magazynowego osadu nadmiernego,
d)Wykonanie zbiornika pompowni ścieków surowych (modernizacja)
e)Wykonanie studni pomiarowej ścieków oczyszczonych
f)Wykonanie stacji zlewczej
g)Wykonanie tacy najazdowej i separatora ścieków
h)Wykonanie schodów wraz z barierką przy reaktorze
i)Wykonanie zbiornika retencyjnego wód deszczowych
j)Rozebranie wiaty stalowej
k)Wykonanie budynku obsługi i odwodnienia osadu (adaptacja)
l)Przebudowa ogrodzenia
m)Wyposażenie eksploatacyjne oczyszczalni ścieków
n)Prace drogowe, wykonanie ciągów pieszych
o)Wykonanie przyłączy wodociągowych
p)Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej technologiczne między obiektowe
q)Wykonanie instalacji sanitarnych budynku technicznego
r)Wykonanie zasilania elektroenergetycznego, linii oświetleniowej i monitoringu
s)Wykonanie instalacji elektrycznej budynku technicznego,
t)wykonanie robót wykończeniowych,
u)wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej
v)wykonanie sieci wodociągowej
w)wykonanie przepompowni
x)inne prace i roboty niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, w tym między innymi:
-oznakowanie oraz zabezpieczenie przejętego placu budowy na czas robót,
-organizację zaplecza budowy oraz ubezpieczenie budowy na czas realizacji robót,
-wytyczenie geodezyjne,
-wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej bieżącej (roboty zanikowe) i końcowej powykonawczej gdy jest wymagana,
-bieżący wywóz materiałów nie użytecznych z terenu budowy,
-wykonanie robót naprawczych infrastruktury technicznej, której stan techniczny na skutek realizacji robót uległ pogorszeniu, w tym robót odtworzeniowych.
Szczegółowy zakres robót określony został w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, przedmiarze robót, które znajdują się do wglądu w Referacie Rozwoju Urzędu Gminy w Miłoradzu pokój nr 10.

Uprawnienia

Ocena spełniania warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w dziale VI SIWZ.

Wiedza i doświadczenie

Ocena spełniania warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w dziale VI SIWZ.

Potencjał techniczny

Ocena spełniania warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w dziale VI SIWZ.

Osoby zdolne

Ocena spełniania warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w dziale VI SIWZ.

Sytuacja ekonomiczna

Ocena spełniania warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w dziale VI SIWZ.

Przetargi

termin składania ofert do:

Moim zdaniem

Strefa start-up