Przetarg

Przebudowa istniejącej apteki szpitalnej w Powiatowym Centrum Zdrowia w Malborku. Przebudowa ma na celu poszerzenie zakresu świadczeń zdrowotnych o przygotowanie cytostatyków.

Zamawiający:
Powiatowe Centrum Zdrowia Spółka z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Tryb przetargu:
nieograniczony
Data publikacji:
14 października 2013
CPV:
45000000-7: Roboty budowlane
45111000-8: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45430000-0: Pokrywanie podłóg i ścian
45410000-4: Tynkowanie
45421131-1: Instalowanie drzwi
45442110-1: Malowanie budynków
45332000-3: Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45310000-3: Roboty instalacyjne elektryczne
Rodzaj:
roboty budowlane
Termin i miejsce składania ofert:
29 października 2013, godz. 12:00
Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o.
ul. Armii Krajowej 105/106
82-200 Malbork
Sekretariat
Wadium:
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie, przed upływem terminu składania ofert, wadium w wysokości 5.300,00 zł
Numer ref.:
416246

Opis:

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa istniejącej apteki szpitalnej w Powiatowym Centrum Zdrowia w Malborku. Przebudowa ma na celu poszerzenie zakresu świadczeń zdrowotnych o przygotowanie cytostatyków dla potrzeb Szpitala.
W wyniku prowadzonych prac zostaną utworzone niżej wymienione pomieszczenia:
3 pomieszczenia technologiczne wytwarzania cytostatyków, 3 śluzy,pomieszczenie socjalne,komora przyjęć,komora ekspedycyjna, pomieszczenie porządkowe, szatnia z WC, 3 pomieszczenia magazynowe, pomieszczenie administracyjno szkoleniowe, receptura i zmywalnia ze śluzą, pomieszczenie archiwum

Zakres prac budowlanych: wydzielenie pożarowe lokalu, jako oddzielnej strefy pożarowej, poszerzenie otworu w ścianie nośnej, wraz z montażem nadproża, zgodnie z projektem konstrukcyjnym, demontaż części ścian działowych, zamurowanie części otworów drzwiowych wydzielających aptekę, wykonanie instalacji związanych z nowym podziałem lokalu i nową funkcją poszczególnych pomieszczeń zgodnie z załączonym projektem, wszystkie rozbiórki potwierdzić odkrywkami i skorygować z projektem architektonicznym, konstrukcyjnym i orzeczeniem technicznym, odporność ogniową istniejących ścian wydzielenia p.pożarowego, oraz obudowy projektowanej drogi ewakuacyjnej potwierdzić odkrywkami. W przypadku stwierdzenia, że jakiś element nie spełnia wymagań założonych w projekcie należy zabezpieczyć go do wymaganej w projekcie klasy odporności ogniowej.
Wszystkie elementy instalacji przechodzące przez ściany wydzielenia pożarowego, na granicy wydzielenia muszą posiadać odpowiednią klasę odporności ogniowej i zabezpieczenia wymagane polskimi przepisami.
Ściany wewnętrzne: zgodnie z projektem
a S1 - ściana kartonowo - gipsowa o grubości 100 mm. Odporność ogniowa - EI 30
b S2- ściana murowana z pustaków silka na zaprawie cementowo -wapiennej, klasa odporności ogniowej REI 120
Klasę odporności ogniowej zastosowanych ścian i drzwi potwierdzić atestami.

Posadzki we wszystkich pomieszczeniach należy wykonać z wykładziny homogenicznej rolowanej zgrzewanej, z wywinięciem cokołu o wys. 10 cm na ściany. Wszystkie dylatacje znajdujące się w podłożu muszą zostać uwzględnione również przy wykonywaniu posadzek.
W pomieszczeniach mokrych np. łazienki wykonać dodatkową izolację przeciwwilgociową pomiędzy posadzką a warstwą wykończeniową; izolację wykończyć z wywinięciem na ściany za pomocą systemowych połączeń narożnikowych.
Przed wykonaniem posadzek należy potwierdzić nośność posadzek i prawidłowe zabezpieczenie termiczne . Należy również uzgodnić kolorystykę posadzek z Zamawiającym

Wszystkie sufity pomieszczeń apteki muszą być gładkie, bez uszkodzeń, niepylące i łatwe do mycia i czyszczenia, w razie potrzeby do dezynfekcji. Zachować wysokość użytkową pomieszczeń zgodnie z opisem technicznym. W sufitach przewidzieć otwory rewizyjne skoordynowane z projektami branżowymi do obsługi instalacji. Styki ścian, sufitów i posadzek zaokrąglone.
W WC ściany do wysokości 2,05 m powyżej posadzki wyłożyć kaflami ceramicznymi.
Przy zlewach i umywalkach wykonać fartuchy z kafli ceramicznych 60 cm poza obręb urządzenia do wysokości 1,60m
Pomieszczenia produkcyjne cytostatyków
Podłoga - wykładzina systemowa z wyobleniem systemowym min 10 cm na ścianę posiadające atest do stosowania w pomieszczeniach czystych
Ściany - gładkie zmywalne. Malowanie produktami posiadającymi atest do pomieszczeń czystych
Sufit - gładki, zmywalny. Malowanie produktami posiadającymi atest do pomieszczeń czystych
Stolarka - drzwi powierzchnia gładka, zmywalna, odporna na działanie środków dezynfekcyjnych. Atest do powierzchni czystych
Przed wykończeniem powierzchni potwierdzić przygotowanie powierzchni zgodnie z zaleceniami producenta.

Stolarka okienna i drzwiowa zgodnie z projektem
Stolarka drzwiowa
D1 - drzwi wewnętrzne, szerokość w świetle 90cm, wys drzwi w świetle 205cm
D2 - drzwi wewnętrzne, szerokość w świetle 90 cm, wys drzwi w świetle 205 cm. W dolnej części otwory nawiewne o sumarycznym przekroju min 0,022 m2
Drzwi stalowe klasy EI 60 dymoszczelne
Powierzchnia drzwi gładka, zmywalna w razie potrzeby poddająca się dezynfekcji. Wskaźnik oceny izolacyjności akustycznej drzwi RA1 nie może być mniejszy niż 35 dB odnosi się do wartości projektowej RA1R
Kierunek otwierania według rys. A-1
Stolarka okienna
Bez zmian

Instalacje elektryczne.
Zakres prac obejmuje:
wykonanie rozdzielnicy TAP niskiego napięcia,
montaż zasilacza awaryjnego UPS
instalacje oświetleniowe,
instalacje elektryczne,
instalacje teletechniczne - komputerową i telefoniczną,
ochronę przed przepięciami,
ochronę przeciwporażeniową
W pomieszczeniu technologicznym produkcji cytostatyków należy zamontować zasilanie awaryjne zapewniające możliwość bezpiecznego zakończenia pracy.
We wszystkich pomieszczeniach oprawy powinny być zlicowane z powierzchnią sufitu.
Po wykonaniu wszystkich instalacji elektrycznych, przed oddaniem do eksploatacji, należy wykonać wymagane badania i pomiary ochronne przez uprawnione osoby.

Instalacje sanitarne
Zakres prac obejmuje:
wykonanie robót instalacji sanitarnych centralnego ogrzewania, wody i kanalizacji sanitarnej,
wykonanie prób na ciśnienie i montaż urządzeń,
wykonanie zabezpieczeń antykorozyjnych
wykonanie przejść przez przegrody budowlane.
W opisach dokumentacji projektowej umieszczone są zapisy dotyczące wentylacji , która została już wykonana przez Zamawiającego i nie stanowi przedmiotu zamówienia. Do wykonawcy należy osadzenie w podwieszanych sufitach zakończeń nawiewnych i wyciągowych wykonanej wentylacji oraz przewieszenie klimatyzatorów wraz z przesunięciem wszystkich instalacji dochodzących do klimatyzatorów, na docelowe miejsca wskazane w projekcie dotyczy ścian nowobudowanych, nie istniejących obecnie.

W przypadku realizacji części robót przez Podwykonawców, Wykonawca zobowiązany jest to określenia w zał. Nr 4 procentowego udziału Podwykonawcy w realizacji zamówienia oraz wykonywanego przez Podwykonawcę zakresu robót.

Roboty objęte zamówieniem zostaną podzielone na dwa etapy
I Etap obejmował będzie remont pomieszczeń o numerach projektowych : 1/1; 1/2; 1/3; 1/4; 1/5; 1/6; 1/7; 1/8; 1/9; 1/10; 1/11; 1;18
II Etap obejmował będzie remont pomieszczeń o numerach projektowych; 1/12; 1/13; 1/14; 1/15; 1/16; 1/17; 1/18
Przerwa pomiędzy zakończeniem realizacji pierwszego etapu, a rozpoczęciem realizacji drugiego etapu może wynieść około dwóch tygodni

Pierwszy etap zostanie zakończony odbiorem wykonanych robót, w czasie którego należy przekazać wszystkie wymagane dokumenty dotyczące użytych materiałów atesty higieniczne, sprawozdania z badań stopnia palności, certyfikaty itp. , a także protokoły pomiarów elektrycznych,
Przy odbiorze drugiego etapu należy przekazać dokumentację jak po zakończeniu pierwszego etapu


Ponieważ nie przewiduje się czasowego zamknięcia pomieszczeń oddziału chirurgicznego będącego w sąsiedztwie pomieszczeń objętych remontem należy zabezpieczyć oddział przed dostawaniem się kurzu i pyłu. Prace na korytarzu należy tak wykonywać i zabezpieczyć, żeby umożliwić przewóz na wózkach pacjentów korytarzem.

Przedmiar robót należy traktować jako element pomocniczy do obliczenia ceny, która powinna uwzględnić ewentualnie rozbieżności w ilości robót pomiędzy przedmiarem, a, opisem przedmiotu zamówienia. Koszt wykonania robót, których ilość została zaniżona w przedmiarze lub zostały w nim pominięte, a występują opisie przedmiotu zamówienia stanowi ryzyko wykonawcy i będzie uznany za ujęty w cenie ryczałtowej oferty i tym samym w wynagrodzeniu umownym.

W razie stwierdzenia, podczas wykonywania robót, konieczności wykonania robót nie ujętych w przedmiarze robót, opisie przedmiotu zamówienia, a niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia, zostanie udzielone wykonawcy zamówienie dodatkowe w trybie art. 67.1.5 ustawy Prawo zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej łącznie 50% wartości realizowanego zamówienia. Roboty zostaną rozliczone według składników cenotwórczych podanych przez Wykonawcę w formularzu ofertowym kosztorys ofertowy załączony do oferty.

Uprawnienia

za spełnienie warunku posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności zamawiający uzna złożenie oświadczenia

Wiedza i doświadczenie

za spełnienie warunku Zamawiający uzna wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, tj. 3 roboty budowalne wykonane w czynnym w czasie wykonywania robót szpitalu wielospecjalistycznym o wartości nie mniejszej niż 200 tys każda

Potencjał techniczny

za spełnienie warunku posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności zamawiający uzna złożenie oświadczenia

Osoby zdolne

za spełnienie warunku Zamawiający uzna wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu niniejszego zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi oraz dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe tych osób do pełnienia samodzielnych funkcji kierowniczych.

Sytuacja ekonomiczna

za spełnienie warunku Zamawiający uzna opłaconą polisę na kwotę nie mniejszą niż 200 tys. zł, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Przetargi

termin składania ofert do:

Moim zdaniem

Strefa start-up