Przetarg

Pełnienie usługi nadzoru inwestorskiego na zadaniu inwestycyjnym pn.: Rozbudowa, przebudowa i remont Oczyszczalni Ścieków w Prabutach realizowanym w systemie zaprojektuj i wybuduj

Zamawiający:
Miasto i Gmina Prabuty
Tryb przetargu:
nieograniczony
Data publikacji:
7 lutego 2014
CPV:
71520000-9: Usługi nadzoru budowlanego
71540000-5: Usługi zarządzania budową
71248000-8: Nadzór nad projektem i dokumentacją
71247000-1: Nadzór nad robotami budowlanymi
Rodzaj:
usługi
Termin i miejsce składania ofert:
19 lutego 2014, godz. 10:00
Urząd Miasta i Gminy Prabuty
ul. Kwidzyńska 2
82-550 Prabuty
pokój nr 16, II piętro, sekretariat
Wadium:
1. Oferta musi być zabezpieczona wadium. Wysokość wadium w niniejszym postępowaniu wynosi: 1.800,00 zł (słownie: jeden tysiąc osiemset złotych 00/100) 2. Zamawiający żąda wniesienia wadium w pełnej wysokości przed upływem terminu składania ofert, o którym mowa w Rozdziale 13 pkt. 1 SIWZ. 3. Wadium przetargowe należy wnieść do Zamawiającego w jednej lub kilku następujących formach: 3.1.pieniądzu (przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku Spółdzielczym w Prabutach Nr 75831900030000170420000070 z adnotacją: Wadium w postępowaniu na pełnienie usługi nadzoru inwestorskiego na zadaniu inwestycyjnym pn.: Rozbudowa, przebudowa i remont Oczyszczalni Ścieków w Prabutach, 3.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3.3. gwarancjach bankowych, 3.4. gwarancjach ubezpieczeniowych, 3.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt. 4 lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 oraz 2002r. Nr 25, poz. 253, Nr 66, poz. 596 i Nr 216, poz. 1824). 4. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu za termin wniesienia uznaje się chwilę uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. 5. Wadium wpłacone w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający zwraca wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek wskazany przez Wykonawcę. 6. W przypadku wadium wnoszonego w formie innej niż pieniężna oryginał dokumentu poręczenia lub gwarancji winien być załączony do oferty. 7. W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniężna, termin ważności wystawionego dokumentu powinien być zgodny z terminem związania z ofertą, określonym w SIWZ. Dokument ten powinien zawierać zobowiązania poręczyciela/gwaranta do bezwarunkowej zapłaty wadium Zamawiającemu w przypadkach, o których mowa w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp. 8. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem, że Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Pzp nie złożył dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 9. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 10. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 11. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 12. Zgodnie z art. 46 ust. 5 ustawy Pzp, Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 12.1. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 12.2. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 12.3. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
Numer ref.:
44372

Opis:

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie usługi nadzoru inwestorskiego na zadaniu inwestycyjnym pn.: Rozbudowa, przebudowa i remont Oczyszczalni Ścieków w Prabutach realizowanym w systemie zaprojektuj i zbuduj.
2. Cel i opis przedsięwzięcia inwestycyjnego podlegającego usłudze nadzoru inwestorskiego:
2.1. Podstawowym celem realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego jest dostosowanie parametrów odprowadzanych ścieków do obowiązujących norm i przepisów prawnych zarówno krajowych jak i Unii Europejskiej, w tym Dyrektywy Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991r.
2.2. Szczegółowy opis przedsięwzięcia inwestycyjnego określa Program funkcjonalno - użytkowy rozbudowy, przebudowy i remontu Oczyszczalni Ścieków w Prabutach, stanowiąca Załącznik A do niniejszej SIWZ.
2.3. W ramach rozbudowy i przebudowy oczyszczalni ścieków przewiduje się pozostawienie podstawowego układu oczyszczania ścieków (schematu procesu biologicznego oczyszczania) bez zmian (potwierdzają to obliczenia procesowe) z modernizacją części mechanicznej i biologicznej. Ze względu na wyeksploatowanie pracujących urządzeń przewiduje się wymianę większości z nich na nowe oraz przewiduje się optymalizację systemu automatyki wraz z pełną wymianą oprogramowania oraz instalacji elektrycznych. Przewiduje się także wykonanie robót budowlanych głównie w zakresie rozbudowy oczyszczalni o nowe obiekty oraz remont obiektów istniejących.
2.4. W układzie syntetycznym zakres rzeczowy przedstawia się następująco:
1) Zaprojektowanie i wybudowanie nowych obiektów:
a) Zbiornika retencyjnego ścieków dowożonych OB. 2
b) Dwóch Komór stabilizacji tlenowej osadu OB. 10
2) Modernizacja istniejących obiektów polegająca na wymianie urządzeń technologicznych:
a) Punkt zlewny OB. 1
b) Budynek sitopiaskowników OB. 3 i OB. 4
c) Krata mechaniczna zlokalizowana w sąsiedztwie Pompowni ścieków surowych OB. PS
d) Reaktor biologiczny nr I (komory defosfatacji OB. 5 i predenitryfikacji OB. 9) - dodatkowo poza wymianą urządzeń technologicznych, w ramach modernizacji przewiduje się Piaskownik OB. 4.1 z opcją kraty gęstej
e) Reaktor biologiczny nr II (komory denitryfikacji OB. 6A ÷ C i nitryfikacji OB. 7)
f) Dwóch Komór stabilizacji tlenowej osadu OB. 10
g) Stacja mechanicznego odwadniania i higienizacji osadu OB. 11
h) Stacja dozowania PIX/PAX OB. 14
3) Modernizacja lagun osadowych OB. L
4) Remont istniejących obiektów:
a) Budynek sitopiaskowników OB. 3 i OB. 4
b) Pompownia ścieków surowych OB. PS
c) Reaktor biologiczny nr I (komory defosfatacji OB. 5 i predenitryfokacji OB. 9)
d) Reaktor biologiczny nr II (komory denitryfikacji OB. 6A ÷ C i nitryfikacji OB. 7)
e) Dwóch osadników wtórnych OB. 8
f) Pompownia osadu OB. PO
g) Dwóch Komór stabilizacji tlenowej osadu OB. 10
h) Hala dmuchaw OB. 13
5) Zaprojektowanie i wybudowanie rurociągu tłocznego z Przepompowni ścieków OB. PS do oczyszczalni
6) Zaprojektowanie i wybudowanie nowych rurociągów międzyobiektowych zapewniających włączenie do pracy oczyszczalni nowoprojektowanych obiektów: Zbiornika retencyjnego ścieków dowożonych OB. 2 i Komor stabilizacji tlenowej osadu OB. 10
7) Zaprojektowanie i wybudowanie dojazdu do nowoprojektowanych obiektów: Zbiornika retencyjnego ścieków dowożonych OB. 2 i Komór stabilizacji tlenowej osadu OB. 10
8) Zaprojektowanie i wykonanie oświetlenia nowych obiektów: Zbiornika retencyjnego ścieków dowożonych OB. 2 i Komór stabilizacji tlenowej osadu OB. 10
9) Roboty z zakresu AKPiA i elektroenergetyki
3. Zakres przedmiotu zamówienia (tj. usługi nadzoru inwestorskiego)
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Zamawiającego usługi nadzoru inwestorskiego oraz zarządzania zadaniem inwestycyjnym w zakresie następujących czynności:
3.1. Zarządzanie projektem budowlanym w FAZIE PRZED REALIZACJĄ ROBÓT BUDOWLANYCH:
1) weryfikacja programu funkcjonalno - użytkowego pod kątem jego zgodności z uwarunkowaniami formalno - prawnymi procesu inwestycyjnego i oczekiwaniami funkcjonalno - użytkowymi Zamawiającego, w tym weryfikacja pod kątem stawianych wymagań technicznych, ekonomicznych, architektonicznych, materiałowych i funkcjonalnych jako podstawa merytoryczna opisu przedmiotu zamówienia na wybór wykonawcy na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych;
2) inicjowanie zmian, uzupełnień i innych niezbędnych czynności dotyczących programu funkcjonalno - użytkowego w celu jego dostosowania do bieżących uwarunkowań formalno - prawnych procesu inwestycyjnego i oczekiwań funkcjonalno - użytkowych Zamawiającego;
3) obsługa procesu kontraktowania robót i usług przewidzianych w ramach efektywnej realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego, a w tym:
a) sporządzenia projektu specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) zgodnie z wymogami Ustawy Pzp - w tym w szczególności: opisu przedmiotu zamówienia (na bazie aktualnych dokumentów merytorycznych i formalnoprawnych zatwierdzonych przez Zamawiającego), projektu warunków udziału w postępowaniu oraz projektu istotnych postanowień umowy (wzór umowy);
b) sporządzanie projektu odpowiedzi na ewentualne pytania zadane przez wykonawców uczestniczących w postępowaniu przetargowym;
c) sporządzenie projektu ewentualnych zmian treści SIWZ;
d) udział u boku Zamawiającego w procedurze publicznego otwarcia ofert;
e) czynny udział w postępowaniu przetargowym w charakterze biegłych, w tym sporządzenie audytu złożonych w postępowaniu ofert wykonawców ubiegających o zamówienie publiczne;
f) sporządzenie projektu wezwań o uzupełnienie przez wykonawców ewentualnie brakujących (błędnych/wadliwych) dokumentów ofertowych;
g) sporządzenie projektu wszelkich niezbędnych pism i zawiadomień wymaganych ustawą Pzp, w tym sporządzenia projektu zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej;
h) przygotowanie projektu pism na ewentualne wystąpienia wykonawców związane ze środkami ochrony prawnej.
4) nadzór nad procesem projektowania budowlanego, a w tym:
a) koordynacja procesem formułowania przez Zamawiającego szczegółowych wytycznych techniczno - technologicznych, funkcjonalno - użytkowych i organizacyjnych do projektowania;
b) koordynacja procedurą uzgodnień formalno - prawnych stron kontraktu budowlanego w zakresie projektowania budowlanego;
c) bieżący monitoring prac projektowych;
d) inicjowanie i kreatywny udział w naradach roboczych stron zaangażowanych w prace projektowe;
e) merytoryczne wsparcie Zamawiającego w rozwiązywaniu spraw problemowych dotyczących procesu projektowania inwestycji;
f) koordynacja procedurą odbioru prac projektowych.
3.2. Zarządzanie projektem budowlanym w FAZIE REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH:
1) opracowanie wzoru dokumentów roboczych procesu budowlanego i uzyskanie akceptacji Zamawiającego, a w konsekwencji ich wdrożenie do obiegu formalnego inwestycji;
2) koordynacja procedurą przekazywania terenu budowy;
3) egzekwowanie od projektanta (członka zespołu wykonawcy kontraktu budowlanego) efektywnej usługi nadzoru autorskiego;
4) organizowanie i prowadzenie narad budowy, w których uczestniczą strony kontraktu i/lub uczestnicy procesu budowlanego (tj. pełnomocni przedstawiciele Zamawiającego i wykonawcy robót budowlanych, kierownik budowy/kierownicy robót, inspektorzy nadzoru inwestorskiego i projektanci) - ustalenia, które będą miały odzwierciedlenie w stosownych protokołach;
5) bieżące dokumentowanie procesu inwestycyjnego, umożliwiające Zamawiającemu precyzyjną kontrolę nad jego przebiegiem - w zakresie i formie umożliwiającej:
a) precyzyjny monitoring, w tym w szczególności: rzeczywistego zaawansowania rzeczowo - finansowego robót na zadaniu, w każdym momencie realizacji inwestycji, jednakże nie rzadziej niż 1 raz na miesiąc kalendarzowy, jakości i terminowości realizacji robót na zadaniu, jakości i terminowości świadczenia przez Wykonawcę usługi nadzoru autorskiego oraz zakresu i sposobu rozwiązywania bieżącej problematyki technicznej i organizacyjnej procesu budowlanego;
b) precyzyjną kwalifikację rzeczywistego wymiaru zaawansowania rzeczowo-finansowego robót w układzie wymaganych kategorii kosztowych;
c) rozliczenie pomocowych i budżetowych środków finansowych przeznaczonych na realizację inwestycji.
6) archiwizacja duplikatów/kopii wszystkich dokumentów procesu budowlanego realizowanego w ramach: kontraktu budowlanego i usługi stanowiącej przedmiot nn. Zamówienia;
7) sporządzanie, kompletowanie i merytoryczne opiniowanie wszystkich dokumentów warunkujących bieżące płatności dla wykonawcy robót budowlanych na zasadach i w terminach określonych kontraktem budowlanym;
8) inicjowanie procedur akceptacji przez stronę zamawiającą zasadności wykonania robót zamiennych i/lub dodatkowych - poprzez przygotowanie i przedłożenie stronie zamawiającej do weryfikacji i akceptacji stosownych do okoliczności projektów dokumentów formalno-prawnych;
9) informowanie na piśmie stronę zamawiającą o wszelkich faktach mających znaczenie dla realizacji inwestycji, a w tym w szczególności o ewentualnych okolicznościach mogących skutkować nieterminową realizacją kontraktu budowlanego i/lub odstąpieniem wykonawcy od jego realizacji;
10) inicjowanie ewentualnych zmian postanowień kontraktu budowlanego w kontekście okoliczności przewidzianych tymże kontraktem - poprzez przygotowanie i przedłożenie stronie zamawiającej do weryfikacji i akceptacji stosownych do okoliczności projektów dokumentów formalno-prawnych;
11) bieżąca weryfikacja umownych harmonogramów rzeczowo-finansowych inwestycji - umożliwiająca;
12) bieżące podejmowanie możliwych działań zmierzających do uniknięcia sporu na tle reklamacyjnym między stronami kontraktu budowlanego;
13) inicjowanie, w razie uzasadnionych okoliczności, procedur dodatkowych badań wbudowanych materiałów, urządzeń i jakości wykonanych robót przez wykonawcę kontraktu budowlanego, tj. badań których nie przewiduje kontrakt budowlany oraz warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych na zasadach merytoryczno - finansowych określonych w kontrakcie budowlanym.
14) czynne wsparcie merytoryczne strony zamawiającej w procedurze:
a) sprawozdawczości wewnętrznej Zamawiającego i dla Instytucji Zarządzającej Programem Pomocowym;
b) formalnego rozliczania kosztów inwestycji finansowanych ze środków budżetowych Zamawiającego i środków pomocowych;
c) aplikowania do Instytucji Zarządzającej Programem Pomocowym o wprowadzenie zmian do umowy o pomoc finansową.
15) koordynacja procedur: odbiorów technicznych, odbiorów częściowych/etapowych, rozruchów technologicznych i odbioru końcowego.
3.3. Sprawowanie nadzoru inwestorskiego w FAZIE REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH (zgodnie z art.25 i art.26 Ustawy prawo budowlane) we wszystkich specjalnościach technicznych niezbędnych dla prawidłowej realizacji robót budowlanych wykonywanych w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego, w tym:
1) reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;
2) sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;
3) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających;
4) uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywania ich do użytkowania, w szczególności rozruchu urządzeń i całego obiektu oczyszczalni;
5) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad;
6) kontrolowanie rozliczeń budowy.
3.4. Obsługa inwestycji w OKRESIE GWARANCYJNYM - polegająca m.in. na:
1) czynnym udziale wszystkich uczestników procesu budowlanego reprezentujących Wykonawcę w procedurze przeglądów gwarancyjnych przedmiotu inwestycji w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego;
2) sporządzaniu stosownych protokołów z przeglądu gwarancyjnego - identyfikujących: termin przeglądu, skład osobowy uczestników przeglądu, dokonane czynności kontrolne, zidentyfikowane wady przedmiotu inwestycji, zalecone sposoby i terminy usunięcia zidentyfikowanych wad oraz inne ustalenia dokonane przez uczestników przeglądu;
3) sprawdzeniu stanu realizacji zaleceń pokontrolnych przeglądu gwarancyjnego - potwierdzonych każdorazowo stosownym protokołem - zakończonym odpowiednimi wnioskami do Zamawiającego, w tym dotyczącymi sfery karno - odszkodowawczej z tytułu roszczeń gwarancyjnych.
4. Warunki realizacji przedmiotu umowy określa projekt umowy stanowiący Załącznik B do niniejszej SIWZ.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp do wysokości 50 % wartości zamówienia podstawowego.

Uprawnienia

Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w Sekcji III.4.1) Ogłoszenia

Wiedza i doświadczenie

Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w Sekcji III.4.1) Ogłoszenia

Potencjał techniczny

Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w Sekcji III.4.1) Ogłoszenia

Osoby zdolne

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia w/w warunek jeżeli wykaże, iż dysponuje osobami, które będą wykonywać zamówienie lub pisemnym zobowiązaniem innych podmiotów do udostępnienia tych osób, posiadającymi na następujące kwalifikacje i doświadczenie zawodowe, w tym:
1. Inżynier Zarządzający: a) wykształcenie wyższe, b) uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi i/lub do projektowania w dowolnej specjalności technicznej, c) doświadczenie personalne w pełnieniu funkcji zarządzającego lub koordynatora inwestycji/procesu budowlanego w ramach usługi nadzoru inwestorskiego lub inwestora zastępczego lub inżyniera kontraktu przy realizacji: - co najmniej jednej (1) inwestycji budowlanej realizowanej w systemie zaprojektuj i wybuduj, o wartości nie mniejszej niż 3 mln zł brutto (z VAT) lub
- co najmniej dwóch (2) inwestycji budowlanych o wartości nie mniejszej niż 2 mln zł brutto (z VAT) każda.
2. Inspektor ds. dokumentacji w branży konstrukcyjno - budowlanej: a) uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności konstrukcyjno - budowlanej, b) minimum 5 - letnie doświadczenie zawodowe licząc od daty uzyskania uprawnień budowlanych jak wyżej określonych.
3. Inspektor nadzoru branży konstrukcyjno - budowlanej: a) uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej, b) minimum 5 - letnie doświadczenie zawodowe licząc od daty uzyskania uprawnień budowlanych jak wyżej określonych.
4. Inspektor nadzoru ds. dokumentacji branży sanitarnej: a) uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności instalacyjnej co najmniej w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych, b) minimum 5 - letnie doświadczenie zawodowe licząc od daty uzyskania uprawnień budowlanych jak wyżej określonych, c) doświadczenie personalne w wykonaniu co najmniej jednego (1) projektu budowy/przebudowy/remontu/rozbudowy oczyszczalni ścieków o przepustowości min. 2000 m3/h.
5. Inspektor nadzoru branży sanitarnej: a) uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej co najmniej w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych, b) minimum 5 - letnie doświadczenie zawodowe licząc od daty uzyskania uprawnień budowlanych jak wyżej określonych, c) doświadczenie personalne w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego lub inwestora zastępczego lub inżyniera kontraktu przy realizacji co najmniej jednej (1) zakończonej budowy/przebudowy/remontu/rozbudowy oczyszczalni ścieków o przepustowości min. 2000 m3/h i wartości nie mniejszej niż 3 mln zł brutto (z VAT).
6. Inspektor nadzoru ds. dokumentacji branży elektrycznej: a) uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności instalacyjnej co najmniej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych, b) minimum 5 - letnie doświadczenie zawodowe licząc od daty uzyskania uprawnień budowlanych jak wyżej określonych.
7. Inspektor nadzoru branży elektrycznej: a) uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej co najmniej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych, b) minimum 5 - letnie doświadczenie zawodowe licząc od daty uzyskania uprawnień budowlanych jak wyżej określonych.
8. Specjalista ds. zamówień publicznych: a) doświadczenie personalne w przygotowaniu dokumentacji przetargowej w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych dla co najmniej jednego (1) zamówienia, realizowanego w systemie zaprojektuj i wybuduj.
9. Specjalista ds. rozliczeń rzeczowo - finansowych inwestycji: a) doświadczenie personalne w rozliczaniu rzeczowo - finansowym co najmniej jednej (1) inwestycji budowlanej o wartości nie mniejszej niż 3 mln zł brutto (z VAT), współfinansowanej ze źródeł zewnętrznych.
UWAGA:
Uprawnienia, o których mowa powyżej powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409) oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 ze zm.) lub ważne odpowiadające im kwalifikacje, nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, upoważniające do wykonywania nadzoru w zakresie objętym niniejszym zamówieniem.
UWAGA:
Zamawiający dopuszcza możliwość pełnienia przez jedną osobę więcej niż jednej w/w funkcji pod warunkiem spełnienia żądanych warunków określonych dla danej funkcji.
UWAGA!
W przypadku Wykonawców zagranicznych, dopuszcza się również kwalifikacje, zdobyte w innych państwach , na zasadach art. 12a ustawy Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r. Nr 63, poz. 394).
UWAGA!
Wymagane okresy doświadczenia zawodowego, należy liczyć do upływu terminu składania ofert.
UWAGA!
W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane w innych walutach niż złoty polski, dane finansowe zostaną przeliczone na stosowną walutę według średniego kursu (tabela A) Narodowego Banku Polskiego opublikowanego w dniu ukazania się ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Ten sam kurs Zamawiający przyjmie przy przeliczeniu innych danych finansowych. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych NBP nie publikuje średniego kursu waluty, za podstawę przeliczenia przyjmie się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Sytuacja ekonomiczna

Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w Sekcji III.4.1) Ogłoszenia

Przetargi

termin składania ofert do:

Moim zdaniem

Strefa start-up