Przetarg

Budowa Morskiej Stacji Ratowniczej w Gdańsku

Zamawiający:
Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa
Antoniego Hryniewickiego 10
81-340 Gdynia
tel. 58 661-52-22
fax. 58 620-53-38
http://www.sar.gov.pl
office@sar.gov.pl
Tryb przetargu:
ograniczony
Data publikacji:
7 lutego 2014
CPV:
45216120-1: Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów dla służb ratunkowych
Rodzaj:
roboty budowlane
Termin i miejsce składania ofert:
19 lutego 2014, godz. 14:00
Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa, ul. Hryniewickiego 10, 81 - 340 Gdynia, sekretariat
Wadium:
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium
Numer ref.:
44998

Opis:

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest budowa obiektu budowlanego: budynku Morskiej Stacji Ratowniczej w Gdańsku, ul. Stogi 24, wraz z zapleczem socjalnym i infrastruktują na terenie działek nr 1/1 i 1/27, zagospodarowaniem terenu.
Przedsięwzięcie obejmuje:
- rozbiórkę istniejących na terenie działki dotychczasowych budynków i wywóz gruzu po rozbiórce
- budynek morskiej stacji ratowniczej z instalacjami solarną i pompy ciepła
- fundament pod maszt łączności radiowej (maszt istniejący zostanie przeniesiony na nowy fundament)
- oświetlenie terenu
- drogi i palce wewnątrzzakładowe
- urządzenie terenu
- zazielenienie terenu
- instalacje teletechniczne tj. dozorową oraz domofonową i radiową
- instalację wodociągową zewnętrzną
- instalację kanalizacji zewnętrznej sanitarnej

Wiedza i doświadczenie

Warunek posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia Zamawiający uzna za spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie, wykonał co najmniej: - dwie roboty w zakresie wykonania budynku o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 500 m2 i kubaturze min. 2000 m3

Potencjał techniczny

o Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże iż w okresie ostatnich 3 lat, a jeśli okres prowadzenia działalności był krótszy, w tym okresie, wielkość średniorocznego zatrudnienia osób u danego wykonawcy była nie mniejsza niż 30 osób.

Sytuacja ekonomiczna

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeśli Wykonawca: 1) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową o łącznej wysokości min 900 000 zł. (co wynika w sposób jednoznaczny z informacji bankowej lub skok ) 2) posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia (działalność budowlana) na kwotę 2 000 000 zł

Przetargi

termin składania ofert do:

Moim zdaniem

Strefa start-up