stat

Kiedy pracodawca łamie przepisy BHP

Najnowszy artukuł na ten temat

Kiedy pracownika nie obowiązuje umowa o zakazie konkurencji?

W sytuacji, gdy uchybienia w zakresie BHP są większej wagi, zagrażają bezpieczeństwu, a nawet życiu pracownika, wówczas może on rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia.
W sytuacji, gdy uchybienia w zakresie BHP są większej wagi, zagrażają bezpieczeństwu, a nawet życiu pracownika, wówczas może on rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia. fot. 123 / Jozef Polc

Jednym z podstawowych obowiązków każdego pracodawcy jest dbałość o to, aby w miejscu pracy występowały bezpieczne i higieniczne warunki pracy. Niestety, nie zawsze tak jest. Co może zrobić pracownik, który zauważy uchybienia w tym względzie?W zakładzie pracy, w którym jestem zatrudniony, zaniedbywane są zasady BHP, m.in. brak wymaganych badań (tylko na hałas), brak kasków (transport bliski - suwnica, wózek widłowy), wąskie przejścia (węższe niż 75 cm), inwigilacja (rozbudowany system monitoringu), itd.

Jako technik BHP (szkoła policealna, egzamin państwowy) zamierzam stworzyć ocenę ryzyka zawodowego występującego na moi stanowisku pracy popartą zdjęciami, a następnie złożyć wypowiedzenie w trybie natychmiastowym na podstawie art. 207. Czy jest to możliwe? Jakie warunki muszę spełnić? Firma ma pomoc prawną, ja niestety nie.

Na pytanie odpowiada Paweł Kasprzyk z Kancelarii Radców Prawnych Kasprzyk Waliszewski.

Paweł Kasprzyk, radca prawny
Paweł Kasprzyk, radca prawny
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy w wielu miejscach wymienia obowiązki pracodawcy względem zatrudnionego pracownika. Jednym z podstawowych obowiązków każdego pracodawcy jest dbałość o to, aby w miejscu pracy występowały bezpieczne i higieniczne warunki pracy. Wskazuje na to między innymi art. 94 pkt 4 Kodeksu pracy, który stanowi: "Pracodawca jest obowiązany w szczególności: (...) pkt 4 zapewniać bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz prowadzić systematyczne szkolenie pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy." Dalsze przepisy Kodeksu pracy doprecyzowują ten ogólny przepis, wskazując, na czym powinno polegać owo zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

Szczegółowe obowiązki wskazane są w dziale 10. Kodeksu pracy zatytułowanym "Bezpieczeństwo i higiena pracy". W tym dziale znajduje się m.in. przywołany przez czytelnika art. 207. Na szczególną uwagę zasługuję zwłaszcza paragraf 1 tego artykułu, statuujący zasadę odpowiedzialności pracodawcy za stan bezpieczeństwa i higieny w zakładzie pracy oraz paragraf 2, który określa szczegółowo podstawowe obowiązki pracodawcy w zakresie BHP.

Porady prawne w serwisie Praca


Art.207 § 2. Pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki. W szczególności pracodawca jest obowiązany:

  1. organizować pracę w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy;

  2. zapewniać przestrzeganie w zakładzie pracy przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, wydawać polecenia usunięcia uchybień w tym zakresie oraz kontrolować wykonanie tych poleceń;

  3. reagować na potrzeby w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy oraz dostosowywać środki podejmowane w celu doskonalenia istniejącego poziomu ochrony zdrowia i życia pracowników, biorąc pod uwagę zmieniające się warunki wykonywania pracy;

  4. zapewnić rozwój spójnej polityki, zapobiegającej wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym, uwzględniającej zagadnienia techniczne, organizację pracy, warunki pracy, stosunki społeczne oraz wpływ czynników środowiska pracy;

  5. uwzględniać ochronę zdrowia młodocianych, pracownic w ciąży lub karmiących dziecko piersią oraz pracowników niepełnosprawnych w ramach podejmowanych działań profilaktycznych;

  6. zapewniać wykonanie nakazów, wystąpień, decyzji i zarządzeń wydawanych przez organy nadzoru nad warunkami pracy;

  7. zapewniać wykonanie zaleceń społecznego inspektora pracy.

Czy w twoim miejscu pracy przestrzega się przepisów BHP?

tak, pracodawca tego pilnuje 33%
nie wiem, nie znam przepisów 8%
nie, widzę kilka uchybień 59%
zakończona Łącznie głosów: 253
Odnosząc powyżej poczynione uwagi do stanu faktycznego przedstawionego przez czytelnika, należy stwierdzić, że w sytuacji, gdy uchybienia w zakresie BHP są większej wagi, zagrażają bezpieczeństwu, a nawet życiu pracownika, to wówczas może on rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia. Podstawę do takiego działania stanowi art. 55 § 2 Kodeksu pracy.

Art.55 § 1: Pracownik może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia, jeżeli zostanie wydane orzeczenie lekarskie stwierdzające szkodliwy wpływ wykonywanej pracy na zdrowie pracownika, a pracodawca nie przeniesie go w terminie wskazanym w orzeczeniu lekarskim do innej pracy, odpowiedniej ze względu na stan jego zdrowia i kwalifikacje zawodowe. § 1(1): Pracownik może rozwiązać umowę o pracę w trybie określonym w § 1 także wtedy, gdy pracodawca dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika; w takim przypadku pracownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia. W przypadku rozwiązania umowy o pracę zawartej na czas określony odszkodowanie przysługuje w wysokości wynagrodzenia za czas, do którego umowa miała trwać, nie więcej jednak niż za okres wypowiedzenia.

Ogłoszenia o pracę w Trójmieście


Nie ulega żadnej wątpliwości, że zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy to jeden z podstawowych obowiązków pracodawcy. Zatem w przypadku ciężkiego naruszenia tego obowiązku przez pracodawcę, pracownikowi przysługuje uprawnienie do natychmiastowego rozwiązana umowy o pracę, bez zachowania terminu wypowiedzenia. Wymaga w tym miejscu podkreślenia, że oświadczenie pracownika o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia powinno nastąpić na piśmie, z podaniem przyczyny uzasadniającej rozwiązanie umowy. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby pracownik załączył do tego pisma również dokumentację potwierdzającą stwierdzone uchybienia, np. dokumentację zdjęciową. Samo rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracodawcy, który nie realizował swoich obowiązków z zakresu BHP nie może nastąpić po upływie 1 miesiąca od uzyskania przez pracownika wiadomości o okoliczności uzasadniającej rozwiązanie umowy.

Opinie (29) 2 zablokowane

Dodaj opinię

Dodaj opinię

Odpowiedz

STOP Hejt! Przemyśl swoją opinię

Regulamin dodawania opinii

zamknij

Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Moim zdaniem

Ludzie biznesu

Jacek Kajut

Z wykształcenia inżynier elektryk, zbudował i rozwija jedną z najsilniejszych marek branży...