• Kino
 • Mapa
 • Ogłoszenia
 • Forum
 • Komunikacja
 • Raport

Kiedy skontaktować się z adwokatem?

17 stycznia 2023 
Kiedy warto zatrudnić adwokata i jak przebiega postępowanie karne? Te pytania zadają sobie nie tylko podejrzani, ale także świadkowie i pokrzywdzeni. Kiedy warto zatrudnić adwokata i jak przebiega postępowanie karne? Te pytania zadają sobie nie tylko podejrzani, ale także świadkowie i pokrzywdzeni.

Wezwanie na przesłuchanie w charakterze podejrzanego, oskarżonego czy też pokrzywdzonego przestępstwem bywa olbrzymim stresem dla osoby wezwanej. By go zminimalizować i zapewnić dbałość o przestrzeganie procedur, warto jak najszybciej skontaktować się z adwokatem. Prawnik z odpowiednimi umiejętnościami pozwoli możliwie pozytywnie i szybko zakończyć postępowanie. Jak wygląda proces postępowania karnego?Obowiązkowe jest stawienie się w wyznaczone przez policję lub prokuraturę miejsce wskazane w wezwaniu w charakterze podejrzanego lub oskarżonego czy też pokrzywdzonego. Warto natychmiast zadbać o kontakt z adwokatem. Adwokat z doświadczeniem w sprawach karnych gwarantuje dbałość o prowadzenie procedur.

Warto też samemu wiedzieć, jakie są etapy sprawy karnej, by uniknąć stresu i błędnego procedowania.

Schemat postępowania ma swoje poszczególne etapy.

Postępowanie przygotowawczePostępowanie przygotowawcze opiera się na dochodzeniu lub śledztwie, które może być wszczęte przez policję i nadzorowane przez prokuratora. Prokurator może powierzyć wykonywanie czynności w postępowaniu przygotowawczym instytucjom, biegłym sądowym lub funkcjonariuszom straży granicznej, funkcjonariuszom policji, CBŚP, CBA oraz innym organom.

Zebrane dowody zostaną przedstawione w sądzie, gdy sprawa karna trafi na wokandę. Dowody zbierają policjanci i prokurator, którzy będą przesłuchiwać świadków i zabezpieczać dowody. Jeśli postawią podejrzanemu zarzuty, zbierając wystarczającą liczbę dowodów, będą mogli postawić go przed sądem, kierując w to miejsce akt oskarżenia.

Świadek w sprawie karnej lub osoba poszkodowana również może skorzystać z reprezentacji adwokata w sprawie karnej w postępowaniu przygotowawczym.

Później rozpoczyna się kolejny etap procesu, czyli postępowanie sądowe odbywające się na rozprawach i posiedzeniach przed sądem.

Postępowanie przygotowawcze: jaki cel?

 • wykrycie, a w razie potrzeby zatrzymanie sprawcy; 
 • zebranie i zabezpieczenie dowodów; 
 • wyjaśnienie okoliczności sprawy, w tym ustalenie tożsamości ofiar; 
 • udzielenie pomocy ofiarom; ocena, czy istnieją podstawy do wszczęcia postępowania sądowego.

Postępowanie przygotowawcze może dzielić się na dwa etapy:

 1. postępowanie w sprawie
 2. postępowanie przeciw osobie


Warto wiedzieć, że prawo do kontaktu z adwokatem przysługuje także wezwanemu w charakterze świadka. Bywają bowiem sytuacje, gdy rola procesowa świadka zmienia się w rolę podejrzanego. Takie samo prawo przysługuje osobie zatrzymanej, której nie przedstawiono jeszcze zarzutu. Podpisując protokół zatrzymania przez policję należy wpisać swoje żądanie niezwłocznego kontaktu z adwokatem. Niejednokrotnie organy zatrzymujące nie informują zatrzymanego o możliwości niezwłocznego kontaktu z obrońcą.

Podstawową zasadą postępowania przygotowawczego jest ścisłe przestrzeganie tajemnicy sprawy. To oznacza, że nikt spoza organów ścigania nie jest na bieżąco informowany o jej przebiegu. Przepisy jednak wskazują, że w wypadku złożenia przez prokuratora wniosku o zastosowanie tymczasowego aresztu, zatrudniony adwokat będzie uprawniony do wglądu w akta postępowania karnego.


Postępowanie przygotowawcze dobiega końca w momencie, gdy prokurator decyduje, czy przygotować i wnieść do sądu akt oskarżenia. Jeśli zebrany materiał dowodowy na to pozwala, wnosi do sądu akt oskarżenia i popiera go na rozprawie przed sądem. Gdy nie ma podstaw do wniesienia aktu oskarżenia, może umorzyć toczące się postępowanie. Może również odmówić wszczęcia postępowania. Te dwie decyzje podlegają zaskarżeniu przez pokrzywdzonego za pośrednictwem organu, który wydał zaskarżoną decyzję.

Sprawa karna przed sądemSąd wyznacza termin rozprawy, o którym zawiadamia oskarżonego, jego obrońcę i prokuratora pełniącego funkcję oskarżyciela publicznego. Następnie sąd wzywa świadków wskazanych w akcie oskarżenia, przeprowadzając dowody. Oskarżony składa w pierwszej kolejności wyjaśnienia przed sądem, a następnie prowadzone jest postępowanie dowodowe i przesłuchania świadków, przeprowadza eksperymenty procesowe, konfrontacje odtwarza nagrania i wysłuchuje biegłych sądowych. Dodatkowo przeprowadza dowody wnioskowane przez strony oraz dopuszcza dowody z własnej inicjatywy.

Po wpłynięciu aktu oskarżenia, gospodarzem sprawy karnej staje się sąd, który przesyła oskarżonemu odpis aktu oskarżenia. Na tym etapie postępowania osoba z zarzutami w postępowaniu przygotowawczym przestaje być podejrzanym, stając się oskarżonym.

Ogłaszając wyrok, sąd może uniewinnić oskarżonego, umorzyć postępowanie, warunkowo umorzyć postępowanie albo uznać oskarżonego za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu i wymierzyć określoną w kodeksie karnym karę.

Pokrzywdzonemu w wyroku sąd może przyznać odszkodowanie, zadośćuczynienie lub nawiązkę.

Postępowanie wykonawczeW wypadku uniewinnienia oskarżony może wnieść o zapłatę kosztów sądowych i zwrot poniesionych kosztów adwokackich na jego rzecz oraz wydatków poniesionych w trakcie sprawy. Gdy był niesłusznie tymczasowo aresztowany może wnieść o zadośćuczynienie za niesłuszny tymczasowy areszt.

W wypadku prawomocnego wyroku skazującego w sprawie karnej, podlega on następnie wykonaniu. Następnie skazany otrzymuje wezwanie do stawienia się w zakładzie karnym w celu odbycia kary. Poszkodowany zaś po otrzymaniu tytułu egzekucyjnego może windykować zasądzone mu należności.

Sąd w określonych przypadkach umieszczonych w wykonawczym kodeksie karnym może odroczyć wykonanie kary.

Adwokat obecny na każdym etapie postępowaniaCo ważne, w postępowaniu przygotowawczym, postępowaniu sądowym oraz w postępowaniu wykonawczym, każdy zatrzymany, pokrzywdzony, świadek lub oskarżony może być reprezentowany przez adwokata. Adwokat działa jako jego obrońca lub pełnomocnik. Bywa nieoceniony zwłaszcza wtedy, gdy istnieje ryzyko wydania wyroku lub odwołanie się od niekorzystnego orzeczenia.

Prawnik powinien być wprowadzony w postępowanie od samego początku. Zmniejsza to ryzyko popełnienia błędów przez osobę, która go zatrudnia. Pozwoli również na odpowiednie przygotowanie taktyki na daną sytuację i sprawi, że obrona będzie bardziej skuteczna.

Warto zadbać o pomoc prawną adwokataWarto zadbać o odpowiedniego obrońcę. Pomoc prawna może okazać się nieoceniona bez względu na to, w jakim charakterze występujemy w sprawie karnej.

* możliwość dodania komentarzy lub jej brak zależy od decyzji firmy zlecającej artykuł

 

Ludzie biznesu

Sławomir Kądziela

Od 2008 roku związany z rozwojem usług inżynierskich, serwisowych i informatycznych SESCOM SA...

Najczęściej czytane