stat

Prawa autorskie w rozliczeniu podatkowym

Przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, np. zdjęcie, obraz czy projekt.
Przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, np. zdjęcie, obraz czy projekt. fot. Photographee.eu / Fotolia.com

W przypadku kiedy pracownik wykonuje czynności o charakterze autorskim koszty uzyskania przychodów ustala się na specjalnych zasadach: wynoszą one 50 proc. uzyskanego przychodu. Istotne jest jednak, aby umowa między pracownikiem a pracodawcą zawierała wszystkie niezbędne elementy umożliwiające skorzystanie z takiej formy opodatkowania.Po ukończeniu studiów wyższych uzyskałem uprawnienia budowlane. Aktualnie planuję podjąć zatrudnienie na stanowisku projektanta w biurze projektowym. W ramach obowiązków służbowych będę zajmował się projektowaniem w specjalności instalacyjnej. Wszystkie projekty będę firmował swoim imieniem i nazwiskiem oraz numerem uprawnień budowlanych. Biuro projektowe będzie prowadziło ewidencję czasu pracy pracowników. W opinii mojego pracodawcy, na podstawie tych danych, będzie można ustalić, jaką część mojego przychodu będzie stanowić wynagrodzenie za wykonanie projektu-dzieła i w związku z tym będzie można zastosować do wyliczonego czasu pracy twórczej części przychodu podwyższone o koszty uzyskania przychodu. Chciałbym wiedzieć czy stanowisko pracodawcy jest prawidłowe, a jeśli tak to ile maksymalnie w trakcie roku mogą wynosić koszty uzyskania przychodu? Jakie będzie to miało przełożenie na wysokość płaconego przeze mnie podatku PIT - zastanawia się nasz czytelnik.
Paweł Galiński, radca prawny
Paweł Galiński, radca prawny mat. prasowe

Na pytanie naszego czytelnika odpowiada Paweł Galiński, radca prawny z Galiński & Kleina Kancelarie Radców Prawnych.
Czy w swojej pracy wykonujesz czynności o charakterze autorskim?

tak, moja praca jest przedmiotem prawa autorskiego

69%

nie, ale w przyszłości będę wykonywać tego typu pracę

10%

nie, nie wykonuję pracy o charakterze autorskim

21%
  • zakończona

  • łącznie głosów: 81

W celu udzielenia odpowiedzi na postawione pytania należy odwołać się do regulacji prawa podatkowego oraz autorskiego.

Zgodnie z przepisami prawa podatkowego, osobom posiadającym status pracownika, uzyskującym przychody m.in. ze stosunku pracy, przysługują zryczałtowane koszty uzyskania przychodu. Sytuacja może jednak wyglądać odmiennie w przypadku, gdy pracownik wykonuje czynności o charakterze autorskim. W takim przypadku koszty uzyskania przychodów ustala się na specjalnych zasadach: wynoszą one 50 proc. uzyskanego przychodu, przy czym należy pamiętać, że w jednym roku łącznie nie mogą przekroczyć kwoty 42764 zł. Z przepisów wynika, że o zastosowaniu 50 proc. kosztów decyduje wyłącznie fakt uzyskania przychodu jako wynagrodzenia za wykonanie czynności (utworu), będącej przedmiotem prawa autorskiego. Zgodnie zaś z tymi regulacjami przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia. Z powyższego wynika więc, że utworem może być rezultat twórczej pracy człowieka o indywidualnym charakterze utrwalony np. w postaci: fotograficznej (zdjęcie), plastycznej (obraz, grafika) czy też architektonicznej (projekt). Zgodnie z prawem autorskim przyjmuje się, że twórcą jest osoba, której nazwisko w tym charakterze uwidoczniono na egzemplarzach utworu lub której autorstwo podano do publicznej wiadomości w jakikolwiek inny sposób w związku z rozpowszechnianiem utworu.

Na podstawie obowiązujących regulacji prawnych można postawić więc wniosek, że przychody z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich lub artystów czy wykonawców z praw pokrewnych albo rozporządzania tymi prawami, występują wówczas gdy spełnione są dwie przesłanki. Po pierwsze, konieczne jest wystąpienie przedmiotu praw majątkowych (autorskich) w postaci utworu lub artystycznego wykonania. Po drugie, osiągnięty przychód musi być bezpośrednio związany z korzystaniem z określonych praw autorskich lub pokrewnych albo rozporządzaniem nimi, stanowić skutek takiego korzystania lub rozporządzenia w postaci odpowiedniego wynagrodzenia autorskiego lub wykonawczego. W umowach, które towarzyszą zamawianiu utworów, strony powinny wyraźnie postanowić, iż przedmiotem zamówienia jest właśnie dobro niematerialne, podlegające ochronie na mocy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

W konsekwencji, zastosowanie kosztów uzyskania przychodów w wysokości 50 proc. będzie możliwe wówczas, gdy dana osoba uzyska przychód za wykonanie czynności będącej przedmiotem prawa autorskiego lub pokrewnego oraz gdy twórca dokona rozporządzenia prawami autorskimi do swojego utworu, czyli gdy przejdą one na zamawiającego utwór (pracodawcę) lub gdy udzieli licencji na korzystanie z nich.

Jak wynika z prawa autorskiego, jeżeli w umowie pomiędzy pracownikiem lub pracodawcą nie zawarto odmiennych postanowień to pracodawca, którego pracownik stworzył utwór w wyniku wykonywania obowiązków ze stosunku pracy, nabywa z chwilą przyjęcia utworu autorskie prawa majątkowe w granicach wynikających z celu umowy o pracę i zgodnego zamiaru stron. Przepisy przewidują także swoiste domniemanie, że pracodawca zaakceptował utwór stworzony przez pracownika.

W razie zatem wykonywania na podstawie jednej umowy o pracę czynności zarówno chronionych prawem autorskim jak i niebędących przedmiotem prawa autorskiego, pozbawionych cech twórczych, z umowy tej (lub innego stosownego dokumentu) powinno wynikać, jaka część wynagrodzenia obejmuje wynagrodzenie z tytułu korzystania z prawa autorskiego, a jaka część dotyczy czynności niechronionych prawem autorskim. Tylko bowiem takie rozróżnienie, jak również dokumentowanie prac - utworów chronionych prawem autorskim oraz wypłaconych wynagrodzeń z tego tytułu - daje podstawę do zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów.

Podsumowując, należy stwierdzić, że tylko wówczas gdy:
1. praca wykonywana przez pracownika jest przedmiotem prawa autorskiego, a więc spełnia przesłanki utworu określone w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych;
2. pracownik jest twórcą w rozumieniu tej ustawy i uzyskiwanie przychodu przez pracownika wynika z korzystania przez twórcę z tychże praw lub rozporządzania tymi prawami;
3. umowa o pracę przewiduje zróżnicowanie wynagrodzenia należnego pracownikowi na część związaną z korzystaniem z praw autorskich i część związaną z wykonywaniem typowych obowiązków pracowniczych oraz pracodawca prowadzi stosowną dokumentację w tym zakresie, np. prowadzi szczegółową ewidencję czasu pracy twórczej pracownika do tego przychodu mogą być zastosowane podwyższone, 50 proc. koszty uzyskania przychodu.

Odpowiadając na pytanie postawione przez czytelnika należy stwierdzić, że stanowisko zaprezentowane przez jego pracodawcę wydaje się być prawidłowe, ponieważ wypełnione zostaną przesłanki warunkujące możliwość zastosowania podwyższonych kosztów uzyskania przychodu. Należy jednakże pamiętać o tym, że to w interesie pracownika jest, aby umowa pomiędzy nim a pracodawcą zawierała wszystkie niezbędne elementy umożliwiające skorzystanie z tej preferencyjnej formy opodatkowania. Zastosowanie 50 proc. kosztów gwarantuje bowiem istotne obniżenie podstawy opodatkowania, jednakże fiskus oczekuje w takim przypadku spełnienia dość restrykcyjnych wymagań.

Dodaj zdjęcie do artykułu

Opinie (13)

Dodaj opinię

Dodaj opinię

Odpowiedz

Klikając "wyślij", akceptujesz regulamin dodawania opinii.
13.10.2017 wprowadzono zmiany w regulaminie.
zamknij

Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Opinie niezwiązane z tematem artykułu, wulgarne, obraźliwe, naruszające prawo będą usuwane.

- jeżeli uważasz, że dana opinia nie powinna się tu znaleźć, zgłoś ją do moderacji.

Kursy średnie walut

EUR 4.24
USD 3.60
CHF 3.69
GBP 4.79
JPY (100) 3.22

Moim zdaniem

Strefa start-up

Najczęściej czytane