stat

Refundacja za podnoszenie kwalifikacji zawodowych

W niektórych przypadkach pracownik jest zobowiązany do zwrotu pracodawcy poniesionych kosztów podnoszenia kwalifikacji np. w przypadku nieprzystąpienia do szkolenia, rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika lub rozwiązania umowy za wypowiedzeniem przez pracownika.
W niektórych przypadkach pracownik jest zobowiązany do zwrotu pracodawcy poniesionych kosztów podnoszenia kwalifikacji np. w przypadku nieprzystąpienia do szkolenia, rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika lub rozwiązania umowy za wypowiedzeniem przez pracownika. fot. 123rf

Obowiązkiem pracodawcy jest ułatwianie pracownikom podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Pracownikowi przysługuje m.in. urlop szkoleniowy. W jaki sposób formalności te powinny być załatwione z pracodawcą?Jednym z warunków mojego zatrudnienia było posiadanie specyficznego certyfikatu. Została zawarta ustna umowa z pracodawcą, że dany certyfikat zdobędę i otrzymam refundację. Czas kursu jak i przygotowanie do niego zostały sklasyfikowane przez pracodawcę jako bezpłatny urlop (7 dni wliczając sobotę i niedzielę). Gdy moja umowa wygasła (3-miesiące) nie przedłużyłem umowy z pracodawcą. Dostałem natomiast informację, że refundacji nie otrzymam, gdyż firma byłaby stratna. Czy takie postępowanie jest zgodne z kodeksem pracy?
Odpowiedzi na to pytanie udziela Jan Ozolin z Kancelarii Adwokackiej Jan Ozolin.

Adwokat Jan Ozolin
Adwokat Jan Ozolin
Zgodnie z art. 17 kodeksu pracy obowiązkiem pracodawcy jest ułatwianie pracownikom podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Artykuły 102 - 1036 kodeksu pracy regulują zagadnienia związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych przez pracownika za zgodą pracodawcy lub z jego inicjatywny.

Zawarcie umowy określającej wzajemne prawa i obowiązki pracownika i pracodawcy w związku z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych reguluje art. 1034 kodeksu pracy. Celowość zawarcia takiej umowy tkwi w zobowiązaniu do pozostania w zatrudnieniu, ale także, a z perspektywy pracownika nawet przede wszystkim, ze względu na gwarancję uzyskania dodatkowych uprawnień, przyznawanych fakultatywnie na zasadzie art. 1033 k.p. Jeśli pracownik i pracodawca nie uzgodnią takich dodatkowych uprawnień, to pracownik i tak dysponuje zwolnieniem z całości lub części dnia pracy oraz urlopem szkoleniowym jako uprawnieniami wynikającymi wprost z art. 1031 k.p. Zawarcie umowy na podstawie powyższego przepisu należy zatem traktować raczej jako uprawnienie stron, z którego z jednej strony pracownik może czerpać uprawnienia fakultatywne związane z podnoszeniem kwalifikacji, a z drugiej strony pracodawca uzyska zobowiązanie pracownika do pozostania w zatrudnieniu.

Czy podnosisz swoje kwalifikacje zawodowe?

tak, pracodawca wysłał mnie na dodatkowe kursy

14%

tak, ale szkolę się na własną rękę

63%

nie, ale planuję podnieść

12%

nie, nie ma takiej potrzeby

11%
Umowa może oczywiście regulować tylko jedną z tych kwestii (wyłącznie prawo do świadczeń dodatkowych lub wyłącznie zobowiązanie do pozostania w zatrudnieniu). W przedmiotowej umowie strony winny określić wzajemne prawa i obowiązki tj. np. okres obowiązkowego pozostawania w zatrudnieniu, dodatkowe uprawnienia dla pracownika jak np. zwiększenie wynagrodzenia po zakończeniu szkolenia itp. Oczywiście w niektórych przypadkach pracownik jest zobowiązany do zwrotu pracodawcy poniesionych kosztów podnoszenia kwalifikacji np. w przypadku nieprzystąpienia do szkolenia, rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika lub rozwiązania umowy za wypowiedzeniem przez pracownika.

Umowa taka winna zostać zawarta na piśmie (1033§1 kp). Wobec braku rygoru nieważności, forma zostaje zastrzeżona wyłącznie dla celów dowodowych.

Niezależnie od zawarcia powyższej umowy pracownikowi podnoszącemu kwalifikacje zawodowe przysługują następujące uprawnienia:

  • urlop szkoleniowy w wymiarze od 6 do 21 dni w zależności od rodzaju egzaminów

  • zwolnienie z całości lub części dnia pracy, na czas niezbędny, by punktualnie przybyć na obowiązkowe zajęcia oraz na czas ich trwania;


za oba okresy pracownikowi przysługuje pełne prawo do wynagrodzenia.

Odnosząc powyższe rozważania do pytania zadanego przez czytelnika wskazać należy, iż brak spisania umowy w formie pisemnej nie stoi na przeszkodzie dla realizacji zobowiązań z niej wynikających. W tym przypadku wzajemne obowiązki stron można wykazać za pomocą wszelkich dowodów jak np. zeznań świadków, dokumentów itp. Niestety z uwagi na pewną ogólność pytania zadanego przez czytelnika, trudno jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie, czy należy mu się zwrot poniesionych kosztów podnoszenia kwalifikacji, bowiem nie znamy warunków umowy - tj. czy pracownik był zobowiązany do pozostawania w zatrudnieniu przez określony okres, czemu umowa o pracę nie została przedłużona.

Zakładając, iż umowa nie zawierała obowiązku pozostawania w zatrudnieniu przez określony okres, czytelnik zakończył kurs wymagany przez pracodawcę, a umowa o pracę nie została przedłużona z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, to czytelnik ma prawo ubiegać się o zwrot kosztów odbytego kursu. Oczywiście z uwagi na brak umowy w formie pisemnej, dochodzenie tych roszczeń może być utrudnione. Dlatego też warto zadbać o dochowanie wymaganej formy umowy.

Z całą stanowczością należy jednakże stwierdzić, iż działanie pracodawcy polegające na udzieleniu urlopu bezpłatnego nie jest prawidłowe, bowiem pracownikowi za okres kursu należy się wynagrodzenie w pełnej wysokości.

Dodaj zdjęcie do artykułu

Opinie (26)

Dodaj opinię

Dodaj opinię

Odpowiedz

Regulamin dodawania opinii

zamknij

Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Najczęściej czytane