stat

Umowa lojalnościowa na wypowiedzeniu

Pracownik nie może prowadzić działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy, ani też świadczyć pracy w ramach stosunku pracy lub na innej podstawie na rzecz podmiotu prowadzącego taką działalność.
Pracownik nie może prowadzić działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy, ani też świadczyć pracy w ramach stosunku pracy lub na innej podstawie na rzecz podmiotu prowadzącego taką działalność. fot. iana_kolesnikova/fotolia.com

Tajemnica przedsiębiorstwa dotyczy nieujawnionych do wiadomości publicznej informacji technicznych, technologicznych, organizacyjnych przedsiębiorstwa lub innych informacji posiadających wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Czym powinniśmy kierować się, gdy dostajemy do podpisania umowę lojalnościową? W jakich okolicznościach jest ona uprawniona i czy jesteśmy zobligowani ją podpisać?Pracuję w firmie prawie 10 lat. Ostatnio nie dzieje się dobrze, napisałam więc wypowiedzenie umowy o pracę. Znalazłam pracę, podpisałam umowę z datą rozpoczęcia za 3 miesiące. Koleżanki też z końcem miesiąca składają wypowiedzenie. Ostatnio szef obecnej firmy (jestem na wypowiedzeniu) przyjechał z lojalką do podpisania dla mnie i moich koleżanek, które jeszcze nie złożyły wypowiedzeń. Czy musimy taką lojalkę podpisać? Czy możemy odmówić podpisania? Zaznaczam, iż pracujemy już dość długo w tej firmie i jak do tej pory nikt od nas tego nie wymagał.

Na pytanie odpowiada Andrzej Fortuna - radca prawny z kancelarii Radcy Prawnego Fortuna.
Andrzej Fortuna, radca prawny
Andrzej Fortuna, radca prawny fot. trojmiasto.pl

Pracownik z chwilą podpisania umowy o pracę jest obowiązany do sumiennego wykonywania pracy, stosowania się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy (jeśli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umowy o pracę), w tym do dbałości o dobro zakładu pracy, chronienia jego mienia oraz zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę (art. 100 kodeksu pracy).
Czy masz za sobą podpisanie umowy lojalnościowej?

Nigdy nie musiałam/musiałem jej podpisywać

47%

Tak, podpisałam/podpisałem "lojalkę" raz

37%

Tak, podpisałam/podpisałem "lojalkę" więcej niż raz

16%
  • zakończona

  • łącznie głosów: 197

Jak rozumiem z treści pani pytania dotyczącego "lojalki", pracodawca zwrócił się do pani o podpisanie dodatkowej umowy o zakazie konkurencji (odrębnej od umowy o pracę). Zgodnie z art.101(¹)§1 Kodeksu pracy - w zakresie określonym w odrębnej umowie - pracownik nie może prowadzić działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy, ani też świadczyć pracy w ramach stosunku pracy lub na innej podstawie na rzecz podmiotu prowadzącego taką działalność (zakaz konkurencji). Przepis ten dotyczy działalności konkurencyjnej w czasie zatrudnienia u pracodawcy. Tego rodzaju umowa nie wymaga żadnej odpłatności na rzecz pracownika (jednak zawarcie klauzuli o wynagrodzeniu jest dopuszczalne).

Zgodnie z art.101(²)§1 Kodeksu pracy, przepis artykułu wyżej wymienionego stosuje się odpowiednio, gdy pracodawca i pracownik mający dostęp do szczególnie ważnych informacji, zawierają umowę o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy. W umowie określa się także okres obowiązywania zakazu konkurencji oraz wysokość odszkodowania należnego pracownikowi od pracodawcy (tego rodzaju umowa bowiem jest obligatoryjnie odpłatna).

Umowy określone w  art.101¹§1 i art.101²§1 Kodeksu pracy, z mocy wyraźnego zapisu ustawy, wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej. Oznacza to, że niezbędne jest złożenie przez obie strony stosunku pracy - pracownika oraz pracodawcę, na piśmie, oświadczenia woli w zakresie wprowadzenia zakazu konkurencji.

Aby właściwie zrozumieć, co oznacza podpisanie takiej umowy, należy wyjaśnić pojęcie działalności konkurencyjnej względem pracodawcy. Jest to działalność, która stwarza rzeczywiste zagrożenie interesów pracodawcy. Działalność konkurencyjna (a zatem kierowanie podobnej oferty do tej samej grupy adresatów) może polegać w szczególności zarówno na prowadzeniu przez pracownika samodzielnie, we własnym imieniu i na własny rachunek, działalności, której przedmiot choćby częściowo pokrywa się z zakresem działalności przedsiębiorstwa pracodawcy, jak i na świadczeniu pracy (w ramach stosunku pracy lub innego stosunku prawnego) na rzecz innego podmiotu prowadzącego taką działalność. Umowa ta nie może obejmować zakazu prowadzenia przez pracownika aktywności zawodowej, która nie jest działalnością konkurencyjną względem pracodawcy czy też wprowadzenie zakazu wykonywania przez pracownika jakiejkolwiek dodatkowej pracy czy działalności - w tym prowadzenia działalności gospodarczej.

Jak wskazuje Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 12 września 2008r. I PK 27/08 "Nie daje podstaw do rozwiązania stosunku pracy ujawnienie faktu dodatkowego zatrudnienia pracownika, jeśli jednocześnie nie wykazano, aby z tego powodu nie wywiązywał się on ze swoich obowiązków pracowniczych, a owa aktywność zarobkowa nie miała niekorzystnego wpływu na interesy pracodawcy".

Naruszenie przez pracownika zakazu konkurencji w czasie trwania stosunku pracy, poza odpowiedzialnością odszkodowawczą, może spowodować konsekwencje polegające na wypowiedzeniu, a nawet w szczególnych sytuacjach rozwiązaniu stosunku pracy bez wypowiedzenia przez pracodawcę.

Pracodawca nie może "zmusić" pracownika, aby doszło pomiędzy nimi do uregulowania zasad dotyczących zakazu konkurencji. Jednakże odmowa podpisania umowy o zakazie konkurencji może uzasadniać wypowiedzenie umowy o pracę. W pani przypadku, w związku z już złożonym wypowiedzeniem, pracodawca nie będzie miał możliwości dokonania wypowiedzenia z powodu odmowy podpisania umowy o zakazie konkurencji.

Zwracam jednak uwagę na brzmienie art. 11 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zgodnie z którym osoba, która świadczyła pracę na podstawie stosunku pracy, jest zobowiązana przez okres trzech lat od jej ustania do zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa, w którym była zatrudniona.
Dodaj zdjęcie do artykułu

Opinie (18)

Dodaj opinię

Dodaj opinię

Odpowiedz

Klikając "wyślij", akceptujesz regulamin dodawania opinii.
13.10.2017 wprowadzono zmiany w regulaminie.
zamknij

Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Opinie niezwiązane z tematem artykułu, wulgarne, obraźliwe, naruszające prawo będą usuwane.

- jeżeli uważasz, że dana opinia nie powinna się tu znaleźć, zgłoś ją do moderacji.

Moim zdaniem

Strefa start-up

Najczęściej czytane