stat

Kiedy należy się odprawa po zwolnieniu grupowym?

W przypadku, gdy pracodawca rozwiązuje umowę z pracownikiem zatrudnionym na czas określony, żaden przepis nie zwalnia go z obowiązku wypłaty pieniężnej odprawy z tytułu rozwiązania umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika.
W przypadku, gdy pracodawca rozwiązuje umowę z pracownikiem zatrudnionym na czas określony, żaden przepis nie zwalnia go z obowiązku wypłaty pieniężnej odprawy z tytułu rozwiązania umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika. fot. 123rf

Zwolnienia grupowe pracowników mogą uprawniać ich do otrzymania odprawy, jeśli spełnione zostaną określone warunki. W podobnej sytuacji znalazła się nasza czytelniczka.Otrzymałam wypowiedzenie umowy o pracę od swojego pracodawcy. W firmie jest zatrudnionych więcej niż 20 osób. Miałam umowę na czas określony. Pracowałam niespełna dwa lata u tego pracodawcy. Chciałabym się dowiedzieć, czy w takim układzie należy mi się odprawa w wysokości miesięcznego wynagrodzenia, czy też nie. Z racji tego, że miałam umowę na czas określony pracodawca ma prawo nie podawać przyczyny zwolnienia. Jednak z moich analiz wynika, że należy mi się odprawa, gdyż moja placówka została zlikwidowana. Chciałabym wiedzieć, jak mam tą sprawę załatwić. Czy mogę odwołać się do sądu o otrzymanie odprawy i jakie przepisy o tym mówią?
Na pytanie odpowiada Marcin Muza, radca prawny z MGS Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Mądry, Sznycer, Cwalina-Kowalewska, Sambożuk Sp.p.

Marcin Muza, radca prawny
Marcin Muza, radca prawny
Na wstępie dla porządku wskażę, że choć nie zostało to wprost wyrażone, pytanie dotyczy odprawy wynikającej z ustawy z dnia 13 marca 2003 roku o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (t.j. Dz.U. z 2016 roku, poz. 1474).

Przepisy wskazanego jw. aktu dotyczą zwolnień grupowych. Z takimi mamy do czynienia w razie konieczności rozwiązania przez pracodawcę zatrudniającego co najmniej 20 pracowników stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, w drodze wypowiedzenia dokonanego przez pracodawcę, a także na mocy porozumienia stron, jeżeli w okresie nieprzekraczającym 30 dni zwolnienie obejmuje co najmniej:
1) 10 pracowników, gdy pracodawca zatrudnia mniej niż 100 pracowników,
2) 10 proc. pracowników, gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 100, jednakże mniej niż 300 pracowników,
3) 30 pracowników, gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 300 lub więcej pracowników.

Czy kiedykolwiek zostałe(a)ś zwolniony(a) z pracy?

tak, ale z przyczyn leżących po stronie pracodawcy

38%

tak, z przyczyn leżących po mojej stronie

6%

tak, ale nie znam powodu tej decyzji

9%

nie, nigdy mi się to nie przytrafiło

47%
Co w niniejszej sprawie istotne, zgodnie z art. 10 ust. 1 przywołanej ustawy, odprawa jest należna także w razie konieczności rozwiązania przez pracodawcę zatrudniającego co najmniej 20 pracowników stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, jeżeli przyczyny te stanowią wyłączny powód uzasadniający wypowiedzenie stosunku pracy lub jego rozwiązanie na mocy porozumienia stron, a zwolnienia w okresie nieprzekraczającym 30 dni obejmują mniejszą liczbę pracowników niż określona powyżej.

Odnosząc się do pytania czytelnika wskazuję, że żaden z przytoczonych powyżej przepisów nie ogranicza stosowania ustawy jedynie do umów zawartych na czas określony. Konsekwencją tego jest konieczność zastosowania zawartego w niej trybu do wszystkich rodzajów umów o pracę, tj. zatrudnionych na podstawie wszystkich rodzajów umów o pracę, a więc zawartych na czas nieokreślony, na czas określony, na czas wykonania określonej pracy albo na okres próbny. Dyskusyjne jest stosowanie jej do pracowników zatrudnionych na zastępstwo.

Tym samym, w przypadku gdy pracodawca rozwiązuje umowę z pracownikiem zatrudnionym na czas określony, żaden przepis nie zwalnia go z obowiązku wypłaty pieniężnej odprawy z tytułu rozwiązania umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika - oczywiście przy założeniu, że wszystkie pozostałe warunki zostały spełnione. Warunkami tymi są:

(1) Pracodawca musi zatrudniać co najmniej 20 osób;
(2) Wypowiedzenie stosunku pracy (lub rozwiązanie go na mocy porozumienia stron) uzasadniają przyczyny leżące wyłącznie po stronie pracodawcy;
(3) Dla pojedynczego zwalnianego jest to jedyny powód rozstania się z pracodawcą.

Należy zwrócić uwagę na fakt, że w odróżnieniu od umowy zawartej na czas nieokreślony, wypowiedzenie umowy zawartej na czas określony nie wymaga podania uzasadnienia. Z tego też powodu problematyczne może być ustalenie czy przyczyna wypowiedzenia leżała wyłącznie po stronie pracodawcy. Zdaniem Sądu Najwyższego przyczyna rozwiązania umowy na czas określony również podlega weryfikacji przez sąd i z tego względu jej określenie (w toku ewentualnego postępowania) wydaje się niezbędne. Jeżeli sąd stwierdzi, że rozwiązanie umowy o pracę zawartej na czas określony nastąpiło z przyczyn nieleżących po stronie pracownika, to takiemu pracownikowi przyzna prawo do odprawy pieniężnej.

Warto w tym miejscu wskazać, że pracownik nie nabędzie prawa do odprawy w sytuacji, gdy stosunek pracy ustanie w wyniku: wypowiedzenia dokonanego przez pracodawcę, ale z przyczyn leżących po stronie pracownika, wypowiedzenia dokonanego przez pracownika, upływu czasu, na który umowa o pracę została zawarta (choć i tu Sąd Najwyższy widzi pewne odstępstwa), rozwiązania umowy o pracę przez pracodawcę bez wypowiedzenia, ukończenia pracy, dla której wykonania umowa była zawarta.

Podsumowując, zatrudnienie w oparciu o umowę terminową nie jest przeszkodą w nabyciu prawa do odprawy. Jeżeli czytelnik spełnia pozostałe warunki (a wszystko wskazuje na to, że tak jest) to odprawa powinna zostać mu wypłacona. Jeżeli pracodawca tego nie uczynił, pracownikowi przysługuje możliwość zgłoszenia roszczenia do sądu pracy. W ramach postępowania sąd zbada przede wszystkim, jaka była przyczyna rozwiązania umowy o pracę. Jeżeli w wyniku przeprowadzonego postępowania dowodowego sąd ustali, że jedynym powodem rozwiązania umowy o pracę była przyczyna leżąca po stronie pracodawcy, to odprawę przyzna.

Dodaj zdjęcie do artykułu

Opinie (25)

Dodaj opinię

Dodaj opinię

Odpowiedz

Regulamin dodawania opinii

zamknij

Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Najczęściej czytane