stat

Zwolnienie pracownika w trakcie okresu wypowiedzenia

Należy jednak pamiętać, iż zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy nie jest tożsame ze zwolnieniem z obowiązku pozostawania w dyspozycji pracodawcy.
Należy jednak pamiętać, iż zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy nie jest tożsame ze zwolnieniem z obowiązku pozostawania w dyspozycji pracodawcy. fot. 123rf

Zmiana pracy to poważna decyzja do której dobrze jest się odpowiednio przygotować. Przed takim wyzwaniem stanęła nasza czytelniczka.Od 7,5 roku pracuję w tej samej firmie, obecnie mam już trzecią pod rząd umowę o pracę na czas określony (umowa na okres 5 lat, która kończy się w grudniu). Zastanawiam się nad rezygnacją z pracy. Czy obowiązuje mnie trzymiesięczny okres wypowiedzenia? Jeśli tak to czy pracodawca może mnie zwolnić w trakcie okresu wypowiedzenia (np. dyscyplinarnie) i nie wypłacić pensji za te 3 miesiące? Czy w przypadku, kiedy pracodawca zwolni mnie z obowiązku pracy podczas wypowiedzenia (i wypłaci należne wynagrodzenie) mogę podjąć nową pracę będąc jeszcze na wypowiedzeniu w poprzedniej firmie?
Na pytanie odpowiada Tomasz Siemoński, radca prawny z Kancelarii Radcy Prawnego - Tomasz Siemoński.

Tomasz Siemoński, radca prawny
Tomasz Siemoński, radca prawny
Odpowiadając na pytanie czytelniczki należy zwrócić uwagę, iż w dniu 22 lutego 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw  (Dz. U. z 2015 r. poz. 1220), która wprowadziła zmiany w zakresie umów o pracę na czas określony.

Zgodnie z art. 14 ust. 4 ustawy do umów o pracę na czas określony, trwających w dniu wejścia w życie ustawy zmieniającej (umowa naszej czytelniczki) stosuje się art. 251 Kodeksu Pracy w nowym brzmieniu. Niemniej jednak do okresu zatrudnienia, o którym mowa w tym przepisie nie uwzględnia się okresów zatrudnienia przypadających przed dniem 22 lutego 2016 r.

Zgodnie z art. 251 § 1 Kodeksu Pracy okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony, a także łączny okres zatrudnienia na podstawie umów o pracę na czas określony zawieranych między tymi samymi stronami stosunku pracy, nie może przekraczać 33 miesięcy, a łączna liczba tych umów nie może przekraczać trzech. Z kolei art. 253 § 3 Kodeksu Pracy stanowi, że jeżeli okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony jest dłuższy niż okres, o którym mowa w § 1, lub jeżeli liczba zawartych umów jest większa niż liczba umów określona w tym przepisie, uważa się, że pracownik, odpowiednio od dnia następującego po upływie okresu, o którym mowa w § 1, lub od dnia zawarcia czwartej umowy o pracę na czas określony, jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony.

Biorąc pod uwagę powyższe, 33 miesięczny okres zatrudnienia w odniesieniu do naszej czytelniczki będzie liczony od dnia 22 lutego 2016 r. i zakończy się w dniu 21 listopada 2018 r. Od dnia 22 listopada 2018 r. czytelniczka zostanie uznana za osobę zatrudnioną na podstawie umowy
na czas nieokreślony.

Czy chciał(a)byś zwolnić się ze swojej pracy?

tak, mam w planach to zrobić

45%

tak, ale na razie muszę w niej zostać

22%

nie, lubię to co robię

22%

nie, nie lubię mojej pracy, ale mam tu dobre warunki

11%
Odnosząc się natomiast do okresu wypowiedzenia takiej umowy, należy zwrócić uwagę, iż zastosowanie znajdzie tu art. 36 Kodeksu Pracy z uwzględnieniem treści art. 16 ustawy zmieniającej, który stanowi, że przy ustalaniu długości okresu wypowiedzenia umów o pracę na czas określony, trwających w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, których wypowiedzenie następuje, począwszy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, nie uwzględnia się okresów zatrudnienia u danego pracodawcy, przypadających przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy. Oznacza to, iż ustalając długość okresu wypowiedzenia czytelniczki bierze się pod uwagę wyłącznie okres zatrudnienia przypadający po dniu 22 lutego 2016 r. W związku z powyższym, na chwilę obecną, wobec czytelniczki znajdzie zastosowanie 1 - miesięczny okres wypowiedzenia (art. 36 § 1 pkt 2 KP)

W tym miejscu należy podkreślić, iż pracodawca ma prawo rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika na zasadach i w trybie określonym w art. 53 Kodeksu Pracy. Dla zastosowania powyższego trybu nie stanowi przeszkody okoliczność, iż pracownik znajduje się w okresie wypowiedzenia. Warto nadmienić, iż pracownik w okresie wypowiedzenia, może zostać zwolniony dyscyplinarnie nawet wtedy, gdy z przyczyn usprawiedliwionych jest nieobecny w pracy. Może to nastąpić w przypadku powzięcia przez pracodawcę informacji o zaistnieniu wcześniejszego zdarzenia uzasadniającego rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia.

Odpowiadając na ostatnie pytanie czytelniczki, należy zwrócić uwagę, iż podjęcie zatrudnienia w okresie wypowiedzenia połączonego ze zwolnieniem z obowiązku świadczenia pracy jest co do zasady dopuszczalne, a ewentualne ograniczenia w tym zakresie mogą wynikać z tzw. zakazu konkurencji. Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy zostało uregulowane w art. 362 Kodeksu Pracy który stanowi, że w związku z wypowiedzeniem umowy o pracę pracodawca może zwolnić pracownika z obowiązku świadczenia pracy do upływu okresu wypowiedzenia. W okresie tego zwolnienia pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.

Należy jednak pamiętać, iż zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy nie jest tożsame ze zwolnieniem z obowiązku pozostawania w dyspozycji pracodawcy. Pracownik, podejmując nową pracę powinien mieć świadomość, że dotychczasowy pracodawca może go wezwać do powrotu do pracy. W mojej ocenie, w związku z brakiem konkretnych regulacji dot. powyższej kwestii niezbędne i precyzyjne ustalenia powinno zawierać samo oświadczenie o zwolnieniu pracownika z obowiązku świadczenia pracy. Z uwagi na jednostronność takiej czynności, korzystnym zarówno dla pracownika jak i pracodawcy jest osiągnięcie konsensusu.

Opinie (20)

Dodaj opinię

Dodaj opinię

Odpowiedz

STOP Hejt! Przemyśl swoją opinię

Regulamin dodawania opinii

zamknij

Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Moim zdaniem

Ludzie biznesu

Grzegorz Słupski

Od 1995 roku prezes zarządu ARGO w Gdańsku. Jest doktorem nauk ekonomicznych, stopień uzyskany na...