• Kino
  • Mapa
  • Ogłoszenia
  • Forum
  • Komunikacja
  • Raport
stat
Wydarzenie już się odbyło
PATRONAT

IX Europejski Kongres Finansowy

IX Europejski Kongres Finansowy, podobnie jak w latach poprzednich, podejmie dyskusję o tym co istotne, aby przyszłość finansów, a więc i gospodarki była stabilna, nowoczesna i sprawiedliwa.

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM

Czy każdy wzrost ma granice? Rok 2019 to czas, w którym coraz liczniej i głośniej pojawiają się opinie o zbliżającym się nieuchronnie spowolnieniu wzrostu gospodarczego. I choć na szczęście niezbyt często pada określenie "nadchodzący kryzys", to czy na pewno wyciągnęliśmy wnioski z ostatniego kryzysu gospodarczego i czy mamy świadomość złożoności i różnorodności możliwych przyczyn ewentualnego kolejnego kryzysu?

Wyzwania i ryzyka, z którymi przyjdzie zmierzyć się sektorowi finansowemu, mają wiele źródeł: gospodarcze, związane ze zmianami klimatu, geopolityczne, społeczne i dotyczące rozwoju technologicznego.

Główne obszary tematyczne tegorocznego Kongresu:

Brexit i napięcia w globalnej gospodarce

Makroekonomiczne i polityczne skutki brexit-u; konsekwencje brexit-u dla biznesu; nowe zagrożenia wynikające z narastającego protekcjonizmu gospodarczego i napięć w globalnej gospodarce; wyzwania związane z polityką gospodarczą Chin i USA.; narastające zadłużenie i nierówności społeczne; przyszłość strefy euro; Polska i unia bankowa - razem czy osobno?.

Czy jesteśmy przygotowani na okres dekoniunktury?

Wyzwania przed polską gospodarką wobec globalnego cyklu gospodarczego; narastające bąble na rynkach nieruchomości i rynku kapitałowym; redefinicja istoty korzyści ekonomicznych przynależności do UE; wpływ nowych regulacji ostrożnościowych i rachunkowych na bezpieczeństwo banków, na ich odporność na szoki, na efektywność działania; atrakcyjność i ryzyko inwestycyjne Polski a przynależność do strefy euro i unii bankowej.

Wyzwania dla modeli biznesowych i stabilności systemu finansowego ze strony rewolucji technologicznej

Zmiany technologiczne i klientocentryzm; platformizacja i przyszłość ekosystemów w Europie, co zdigitalizowane polskie banki mogą zrobić aby pomóc niezdigitalizowanym polskim przedsiębiorcom?, wykorzystanie danych i AI; bankowość w Chmurze; e-Polska w budowie - jak wykorzystujemy kompetencje cyfrowe na rzecz społeczeństwa i gospodarki; jak instytucje finansowe muszą dbać o klientów na coraz bardziej cyfrowym polskim rynku?; kierunek rozwoju europejskiego rynku finansowego w kontekście PSD2 - korzyści i ryzyka z perspektywy klientów; cyberbezpieczeństwo; wpływ nowych regulacji na model biznesowy.

O wzrost wiarygodności i zaufania na rynkach finansowych

"Phishing" i "moral hazard" a nowe regulacje; jak raportować ryzyka klimatyczne i środowiskowe?; jakie obszary w sektorze finansowym wymagają wzmocnienia regulacyjnego?; zrównoważone finanse i inwestowanie z korzyścią dla środowiska i rozwoju społeczeństwa; przejrzystość i odpowiedzialność instytucji finansowych w kontekście wpływu na ryzyka inwestycyjne; sprawiedliwe opodatkowanie gospodarki cyfrowej; przyszłość finansowa pokolenia milenium wyzwaniem dla dzisiejszych pracodawców; responsible lending, responsible borrowing.

Rynek kapitałowy a zrównoważony i innowacyjny rozwój gospodarczy

Inicjatywy zwiększające znaczenie rynku giełdowego dla realnej gospodarki; relacje spółek giełdowych z akcjonariuszami w kontekście zmian wynikających z Shareholder Right Directive - możliwość przywrócenia zaufania inwestorów do rynku giełdowego; wpływ marginalizacji rynku kapitałowego na produktywność polskiej gospodarki; strategia rozwoju rynku kapitałowego oraz wyzwania w obliczu innowacji takich jak tworzenie giełd "blockchainowych"; rating relacji inwestorskich.

Rynek nieruchomości: potencjał inwestycyjny i mechanizmy finansowania

Potencjał inwestycyjny Polski na tle europejskiej sceny inwestycyjnej; finansowanie nieruchomości komercyjnych w tym publicznych ze specjalnym uwzględnieniem formuły partnerstwa publiczno-prywatnego; rola funduszy inwestycyjnych zamkniętych przy finansowaniu budowy czy zakupu nieruchomości komercyjnych; nowe wehikuły finansowania nieruchomości

W programie tegorocznego Europejskiego Kongresu Finansowego nie zabraknie sesji, które cieszyły się Państwa zainteresowaniem w ubiegłym roku:

Makroekonomiczne wyzwania i prognozy dla polskiej gospodarki - edycja czerwiec 2019
Mapa wyzwań technologicznych dla sektora bankowego
Mapa wyzwań przed sektorem bankowym. Debata Prezesów Banków
oraz po raz pierwszy podczas EKF:

Stolik reformatorów
Propozycje kierunków zmian strukturalnych i systemowych w sektorze finansowym w celu utrzymania wzrostu gospodarczego i pozycji konkurencyjnej polskiej gospodarki oraz poprawy jakości rządzenia dla zrównoważonego rozwoju gospodarczego.

SPOŁECZNOŚĆ I SPECYFIKA EUROPEJSKIEGO KONGRESU FINANSOWEGO
Uczestnikami Europejskiego Kongresu Finansowego są przedstawiciele władz instytucji finansowych oraz przedsiębiorstw, decydenci kształtujący politykę gospodarczą, a także eksperci ze świata nauki i firm doradczych z Polski i zagranicy.

Europejski Kongres Finansowy w liczbach
Istotnym wyróżnikiem Europejskiego Kongresu Finansowego jest dorobek merytoryczny będący wynikiem tak obrad i debat prowadzonych podczas dorocznych spotkań kongresowych, jak i prac eksperckich podejmowanych przez Kongres w czasie pomiędzy spotkaniami w Sopocie. Dzięki zaangażowaniu pro bono ekspertów współpracujących z Europejskim Kongresem Finansowym: wypracowano i przedstawiono interesariuszom 78 Rekomendacji EKF, z których wiele stało się przyczynkiem do rozwiązań legislacyjnych i organizacyjnych, przygotowano i przekazano do Rady Stabilności Finansowej (FSB), Bazylejskiego Komitetu Nadzoru Bankowego (BCBS), Komisji Europejskiej oraz Europejskich Urzędów Nadzoru (EBA, ESMA i EIOPA) 33 Stanowiska EKF przedstawiające opinie ekspertów z polskiego rynku finansowego w międzynarodowych konsultacjach, ukazało się 24 bezpłatnych Publikacji EKF, w których ponad 300 autorów opublikowało swoje artykuły i opracowania.

Informacja o biletach

  • Bilet normalny
    3500 zł
Rejestracja: https://efc.myevent.pl/

Cena Standard, 3 500 PLN + 23% VAT jeżeli rejestracja uczestnika nastąpi po 31 marca 2019 roku.

Opłata obejmuje udział we wszystkich wydarzeniach w ramach programu Kongresu, pakiet materiałów kongresowych oraz wyżywienie.

Opłata nie obejmuje kosztów przejazdu oraz kosztów zakwaterowania.
Rejestracja zakończy się 27 maja 2019 o godzinie 18.00

Opinie

Moim zdaniem

Ludzie biznesu

Jacek Kajut

Z wykształcenia inżynier elektryk, zbudował i rozwija jedną z najsilniejszych marek branży...